Edit Content
شایستگی استقلال - مدیران آینده
تیم تحریریه مدیران آینده

شایستگی کلیدی استقلال

شایستگی کلیدی استقلال به توانایی انجام اقدامات و بیان اظهاراتی که منعکس کننده عقیده یا دیدگاه شخص باشد. بدون سرافکندگی می پردازد

مطالعه مطلب ..
شاخص کلیدی عملکرد (KPI) - مدیران آینده
تیم تحریریه مدیران آینده

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد ابزاری برای تعیین پیشورفت یک کسب و کار در مسیر موفقیت می باشدو می تواند به صاحبان کسب و کار نشان دهد چه اقداماتی را برای بهبود کسب و کار خود انجام دهند.

مطالعه مطلب ..
مدل کسب و کار اشتراکی - مدیران آینده
تیم تحریریه مدیران آینده

مدل کسب و کار اشتراکی

یکی از مدل های درآمد زا برای کسب و کار که باعث ایجاد درآمدهای پیوسته با سود مشخص در کسب و کار می گردد، مدل کسب و کار اشتراکی یا Subscription business model است.

مطالعه مطلب ..
Edit Content
شایستگی استقلال - مدیران آینده
تیم تحریریه مدیران آینده

شایستگی کلیدی استقلال

شایستگی کلیدی استقلال به توانایی انجام اقدامات و بیان اظهاراتی که منعکس کننده عقیده یا دیدگاه شخص باشد. بدون سرافکندگی می پردازد

مطالعه مطلب..
شاخص کلیدی عملکرد (KPI) - مدیران آینده
تیم تحریریه مدیران آینده

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد ابزاری برای تعیین پیشورفت یک کسب و کار در مسیر موفقیت می باشدو می تواند به صاحبان کسب و کار نشان دهد چه اقداماتی را برای بهبود کسب و کار خود انجام دهند.

مطالعه مطلب..